Personvern og smittesporing
(scroll down for English)
I forbindelse med Covid-19-pandemien tilbyr Ordr frivillig registrering av kontaktopplysninger for gjestene til bruk i smittesporing. Her ser du hvilke opplysninger vi registrerer og hvordan de bli behandlet videre.

Opplysninger vi registrerer og formålet
Informasjonen vi innhenter får vi enten fra vår samarbeidspartner Vipps AS når du gjennomfører et kjøp og betaler via Vipps. Gjennomfører du kjøpet med bankkort lagrer vi informasjonen som du selv fyller inn før kortbetaling gjennomføres.
Dette innebærer:
1) Navn
2) Telefonnummer
3) E-post-adresse (Kun Vipps)
4) Bord-/sete-/romnummer dersom det er oppgitt
5) Kjøpstidspunkt
6) Navnet på stedet du var på

Det er helt frivillig å registrere seg for smittesporing, og det vi registrerer kun informasjon til smittesporing dersom du krysser av for det i checkouten før betaling. Hvis ikke benyttes denne informasjonen kun i delvis anonymisert versjon for spisestedet å kunne servere til deg og i helt anonymisert versjon for kjøpsstatistikk (For mer informasjon, se våre salgsbetingelser).

Dersom du har gitt samtykke, vil din kontaktinformasjon (1-3) brukes til å kontakte deg i forbindelse med smittesporing, mens resten av informasjonen (4-6) brukes for å vite om du var på lokalet/deler av lokalet i det tidsrommet hvor smitte kan ha vært aktuelt.

Lagring, sletting og deling av opplysninger
Opplysningene vil ligge lagret i en database tilhørende Ordr, hvor kun et lite utvalg av våre ansatte har tilgang. Det er ingen ansatte på spisestedene eller andre som vil ha tilgang til opplysningene.

Opplysningene vil automatisk bli slettet i databasen etter 10 dager.

Det er kun helsemyndighetene som kan få utlevert opplysningene, og de skal kun brukes til å bistå ved en eventuell senere smittesporing.
Privacy and Contact tracking
In connection with the Covid-19 pandemic, Ordr offers voluntary registration of contact information for guests for use in contact tracking. Her you see what kind of information we gather and how it is processed further.

Information we gather and why
The information we gather we receive either from our partner Vipps AS when you complete a purchase and pay via Vipps. If you complete the purchase with a bank card, we store the information that you fill in yourself before the card payment is completed.

This involves:
1) Name
2) Telephone number
3) Email address (Vipps only)
4) Table / seat / room number if stated
5) Time of purchase
6) The name of the place you were at

It is completely voluntary to register for contact tracking, and we only register information for contact tracking if you check the checkbox in the checkout before payment. If not, this information is only used in a partially anonymized version for the restaurant to be able to serve to you and in a completely anonymous version for purchase statistics (For more information, see our terms of sale).

If you have given your consent, your contact information (1-3) will be used to contact you in connection with contact tracking, while the rest of the information (4-6) will be used to know if you were on the premises / parts of the premises during the period where infection may have been relevant.

Storage, deletion and sharing of information
The information will be stored in a database belonging to Ordr, where only a small selection of our employees have access. There are no employees at the restaurants or others who will have access to the information.

The information will be automatically deleted in the database after 10 days.

Only the health authorities can receive the information, and they will only be used to assist in any subsequent contact detection.
Made on
Tilda